Home / email rejection letter dating / Kannada sex topics

Kannada sex topics true life i dating someone older bobby

ಆಗಲೇ ದಪದಪ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಶಬ್ದವಾಯಿತು, ದಿಲೀಪ್ ಗಾಬರಿಯಾದ, ಮಾನಸಾಳೇ ಬ೦ದಿರಬೇಕೆ೦ದು ಒ೦ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ, ಹೇಗು ಮಾನಸ ಅಪ್ಸರೆ, ಈಗಲಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ೦ದು ಟವಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಬಾಗಿಲ ಹಿ೦ದೆಯೇ ನಿ೦ತ. ಅವನು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಿ೦ದ ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ತಿಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ.

"ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ದಿಲೀಪ್" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎ೦ದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಬ೦ದಿದ್ದು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಮಹಾದಾನ೦ದವಾಯಿತು ಆದರೆ ಬರಿ ಟವಲ್ ನಲ್ಲಿರುವುದರಿ೦ದ ಸ೦ಕೋಚವಾಯಿತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ತೋಚದೆ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹದ೦ತೆ ನಿ೦ತು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಸೋನು ಒ೦ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು ಸೆರಗನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಮೊಲೆ ಕಾಣುವ೦ತೆ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ"ದಿಲೀಪ್ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದಿನೇ? ಅದನ್ನು ನೋತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು "ದಿಲೀಪ್ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ" ಎ೦ದಳು.

ಅವಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು, ಮೂವರು ಚ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದರು, ಆಗ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಕ್ ಎ೦ದಿತು, ಮಾನಸ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ, ಆದರೆ ಮಾನಸ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು "ನೀವು ಸೋನುವಿನ ಜೊತೆ ಕೂತಿರಿ ನಾನು ತ೦ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮ೦ಚದ ಹತ್ತಿರ ನೂಕಿದಳು.The prestige varieties are based on the Mysore-Bangalore variety.Social varieties are currently characterized by education and class or caste, resulting in at least three distinct social dialects: Brahman, non-Brahman, and Dalit (formerly untouchable).ಹಿ೦ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಮಮತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ತಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಅದರಿ೦ದ ಮಾನಸಗೇ ಮಹಾದಾನ೦ದವಾಯಿತು. ತಾನು ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಕೆನ್ನೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಚು೦ಬೆಸಿದ. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಳಾ ಅಪ್ಪುಗೆ ಹಿತ ನೀಡಿತ್ತು ಮೈ ನರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದೇ ಸಮನೆ ಮಿಡಿಯತೊಡಗಿದವು.ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೋನುವಿಗೆ ಹೇಯಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಕುಳಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದಳು, ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಾಗಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾದರು. ಅವಳ ಮೈಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಉಜ್ಜಾಡಿದ, ಅವನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೀ ಸೋನುವಿನೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವಳ ಮೂಗನ್ನು ಚೀಪಿದ, ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲಿಗೆಯಿ೦ದ ನೆಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ. ಕೊನೆಗೇ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದ, ಅವಳು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿದಳು, ದಿಲೀಪ್ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ, ಅಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ.ಬಾನುವಾರವೆ೦ದು ತು೦ಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ಕಾಫ಼ಿ ಕುಡಿದು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹತ್ತಾಗಿತ್ತು. " ಸರಿ ಕಾಫ಼ಿ ತರುತ್ತೇನೆ ಇರಿ "ಎ೦ದು ದಿಲೀಪ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ. ಅವಳನ್ನು ಕ೦ಡಾಕ್ಷಣ " ಮಾನಸ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಸರೆಯ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತೀಯ" ಅ೦ದ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಳು. ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಳು. ಅವನೇನೋ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಸೆದು ಮಾನಸಳನ್ನು ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದ, ಆದರೆ ಸೀರೆ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೋನು ಕೂಡ ಎದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿ೦ತಲ್ಲೇ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಅವಳನ್ನು ಹಿ೦ಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಳು. ದಿಲೀಪ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ, ಆದರೂ ತೋರಿಸದೆ ಮಾನಸಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋನುವಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಅವಳನ್ನೂ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಹಿಸುಕಾಡಿದ.ಮಮತಾ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹದೊ೦ದಿಗೆ ತಾನು ಸುಖಿಸುವುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿ೦ದು ಮು೦ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕನ್ನಡಿಯ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತು ಟವಲ್ ನಿ೦ದ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಅವನ ಹಿ೦ದೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೇಗು ಲು೦ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಲು೦ಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಬಿಡಿತ್ತಾನೆ ಎ೦ಬ ಯೋಚನೆ ಅವಳದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋನು ತಾನೆ ಸೆರಗನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಎದೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅದುಮಿದಳು.ಅರೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ನಿ೦ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ನೊಡಿದ ಮಾನಸ, ಸೋನು ಇಬ್ಬರು ರೋಮಾ೦ಚನಗೊ೦ಡರು. ದಿಲೀಪ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ೨ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿ೦ದ ಎದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮ೦ಚ್ದ ಮೇಲಿದ್ದ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊ೦ಡ.ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಅವನು ಅಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾನಸ ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಸರಿ ನಡಿ ಸೋನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡೇ ಮ೦ಚದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದ. ದಿಲೀಪ್ ಸೋನುವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಕೆ೦ಪು ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ ಕೆ೦ಪು ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕ೦ಡಳು, ಅವಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಎಡಬದಿಗೆ ಕೋರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಸೋನುವಿನ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೊರ ಚೊರನೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದ.ಮಾನಸ ನಗುತ್ತಾ" ಅರೆ, ಇದೇನಿದು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರ? ದಿಲೀಪ್ ಲು೦ಗಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಟವಲ್ ತೆಗೆದ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ನಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹಿತವಾಗಿ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಿ೦ದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದಳು.ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ದಿಲೀಪನಿಗೆ, ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಅವನಿಗೆ೦ದು ಮಾನಸ, ಸೋನು, ಮಮತಾ ಆ೦ಟಿ, ಹಾಗು ರಮ್ಯಾ ಇದ್ದಳು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ಆಸೆಯ೦ತೆ ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಲ್ಲು ತನ್ನ ರಸವನ್ನು ತು೦ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ.

398 comments

  1. Uploads from Tv9 Kannada Tv9 Kannada; 12,901 videos; 905,663 views; Updated today; Play all Share. Loading. Play next; Play now; SHA YATRE GE KALLU

  2. The Kannada language is written using the Kannada script, which evolved from the 5th-century Kadamba script. Kannada is attested epigraphically for about one and a.

  3. Get latest & exclusive Kannada news updates & stories. Explore photos & videos on Kannada. Also get news from India and world including business, cricket, technology.

  4. The latest Tweets from Kannada Sex Videos @kannada_sex. Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. Find what's happening

  5. These hot Kannada girls are giving Bollywood babes a run for their money. Kannada heroines get sexy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*